Cennik

MEDIACJE Sądowe i Pozasądowe

Cennik usług mediacyjnych

W postępowaniu mediacyjnym obie strony płacą w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.

Jeśli dojdzie do zawarcia ugody mediacyjnej przed wniesieniem sprawy do sądu, strony są zwolnione w całości z opłaty sądowej.

Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie w trakcie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot w wysokości 75% opłaty sądowej.

Mediacje sądowe

W mediacjach sądowych zarobek mediatora określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 20.06.2016 r. w sprawie wysokości zarobku i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 921).

W sprawach niemajątkowych opłata wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie, a za każde kolejne 100 zł, jednak nie więcej niż 450 zł.

W sprawach o prawa majątkowe jest to 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł.

Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł).

Mediacje pozasądowe

W mediacjach pozasądowych zarobek mediatora jest ustalany z góry przed przystąpieniem do mediacji. Stawki są ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy. Możliwe jest ustalenie zarobku procentowego od wartości przedmiotu sporu lub według stawki godzinowej.

Wynik mediacji nie ma wpływu na zarobek mediatora.

Szybki kontakt: