Mediacje

Sądowe i Pozasądowe

godlo

Kim jestem?

Nazywam się Bożena Walus pełnię funkcję mediatora sądowego i pozasądowego jestem wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bielsku – Białej, Krakowie, Katowicach i Rybniku. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowie i w Katowicach, prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. To, czym się  zajmuje to pasja, która daje mi radość i moc do dalszego rozwoju. Mądrość czerpie z najpotężniejszego Źródła – z Miłości Swojego Rodu.

Mediacja jest najprostszą drogą do szczęśliwej przyszłości, daje spokój i wolność w podejmowaniu własnych decyzji. Moja droga rozwojowa zaprowadziła mnie do Źródła – do korzeni mojego Rodu i z tego Źródła czerpię Wiedzę i Mądrość Życiową. Działam zgodnie z wolą Rodu i z prawami wszechświata. Przyszedł czas, abyśmy na nowo wrócili do korzeni i zaczęli korzystać z pełni Życia i czerpać z Miłości jak najwięcej.

Mediator Bożena Walus

Dobrowolność

na każdym etapie można odstąpić od mediacji

Płatność

obie Strony ustalają wspólnie płatność

Poufność

mediator zachowuje tajemnicę wobec osób trzecich i instytucji

Szybkość

w porównaniu do przewlekłego procesu sądowego

O mediacji

Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu, przy udziale mediatora, kierującego się zasadami bezstronności, neutralności i poufności.

Rolą mediatora jest prowadzenie rozmowy, szukanie wspólnych punktów, łagodzenie konfliktu oraz negatywnych emocji, a w efekcie końcowym wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego i akceptowalnego dla obu stron.

Zasady mediacji

DOBROWOLNOŚĆ – udział w mediacji jest dobrowolny dla każdej ze stron, oznacza to, że każda ze stron ma prawo na każdym etapie przystąpić do mediacji lub z niej zrezygnować bez ponoszenia żadnych konsekwencji. Najważniejsze jest, aby obie strony przystąpiły do mediacji z własnej nieprzymuszonej woli.

POUFNOŚĆ – dotyczy wszystkich uczestników postępowania mediacyjnego, oznacza to, że wszelkie informacje i ustalenia pozyskane w procesie mediacyjnym są tylko do wiadomości uczestników. Przy spotkaniach indywidualnych z mediatorem, mediator ujawnia drugiej stronie jedynie te informacje, na które pierwsza strona wyraziła zgodę. Mediator nie może być świadkiem w sprawie, w której prowadził mediację. W przypadku braku zawarcia ugody strony nie mogą powoływać się przed sądem na ustalenia, które poczyniły w mediacji.

BEZSTRONNOŚĆ – mediator jest osobą bezstronną, obiektywną, nie narzuca swojej opinii i traktuje strony jednakowo na równych prawach, nadzoruje prawidłowość procesu mediacyjnego i nie jest stroną w sporze.

AKCEPTOWALNOŚĆ – strony przystępując do mediacji powinny zaakceptować zasady i reguły postępowania mediacyjnego, jak i również osobę Mediatora. Strony mają prawo do zmiany Mediatora, jeśli z jakichś przyczyn osoba Mediatora im nie odpowiada. Mediator może przerwać mediację, jeżeli jej przebieg nie służy porozumieniu, a jedynie eskaluje konflikt.