Mediacja rodzinna

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Postępowanie mediacyjne w sprawach rodzinnych.

Mediacja rodzinna dotyczy wszystkich rodzajach sporów pomiędzy członkami tej samej rodziny połączonej pokrewieństwem oraz tymi, którzy pozostawali lub pozostają w związkach rodzinnych zdefiniowanych przez prawo (np. rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze), o ile tylko same strony chcą w mediacji uczestniczyć.

Mediację rodzinną warto stosować w następujących sprawach przy:
– pojednaniu małżonków,
– ustaleniu warunków rozstania,
– ustaleniu władzy rodzicielskiej i miejsca zamieszkania dziecka,
– sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej,
– wyborze kierunku edukacji dziecka,
– ustaleniu kontaktów dziecka z rodzicem, który nie będzie sprawował bezpośredniej opieki nad nim,
– zaspokojeniu potrzeb rodziny,
– ustaleniu kontaktów z dalszą rodziną,
– zarządzaniu majątkiem dziecka,
– ustaleniu wysokości alimentów,
– sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie,
– podziale majątku po rozwodzie;

oraz inne sprawy rodzinne:
– konflikty małżeńskie (o ile nie są wskazane do terapii),
– spory wynikające z gospodarowania współwłasnością (np. sprawy spadkowe),
– konflikty miedzy rodzicami i dziećmi (także dorosłymi dziećmi),
– pomoc w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny chorymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku,
– konflikty w rodzinach zastępczych i adopcyjnych.

Mediacja rodzinna nie pomoże w sytuacjach, kiedy:
– w rodzinie ma miejsce długotrwała przemoc,
– jedna z osób lub obydwie są uzależnione od alkoholu lub narkotyków,
– jakieś niedawne traumatyczne przeżycia i bardzo silne emocje uniemożliwiają efektywne uczestniczenie w mediacji jednej lub obu stronom konfliktu,
– któraś ze stron cierpi na chorobę psychiczną lub silne zaburzenia emocjonalne,
– ktoś chce wykorzystać mediację do zaognienia konfliktu lub posłużyć się nią do osiągnięcia jakichś ukrytych celów (np. zdobycia informacji, dokumentów, uzyskania zgody drugiej strony na jakieś rozwiązanie, ukrywając przy tym swoje prawdziwe intencje),
– różnica sił między stronami konfliktu sprawia, że w praktyce nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia korzystnego dla obydwu stron,
– dla jednej lub obu stron droga sądowa byłaby bardziej korzystna,
– żadna ze stron nie bierze pod uwagę możliwości ugodowego załatwienia sporu.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

Szybki kontakt: