Mediacja cywilna

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych.

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.

Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Mediacja przerywa bieg przedawnienia.

Przedmiotem mediacji mogą być na przykład:
– sprawy o zapłatę,
– zniesienie współwłasności,
– sprawy pracownicze,
– rozwiązanie lub niewykonanie umowy,
– podział majątku dorobkowego,
– dział spadku,
– sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

Szybki kontakt: