Korzyści z mediacji

MEDIACJA Sądowa i Pozasądowa

Korzyści z mediacji:

 • w mediacji uczestniczą TYLKO strony i mediator,
 • mediacja jest POUFNA, wszystko pozostaje między stronami,
 • mediator zachowuje TAJEMNICĘ nie zdradzając przebiegu postępowania mediacyjnego,
 • strony SAME decydują o przebiegu postępowania i o jego wyniku,
 • strony MAJĄ wpływ na treść ugody czy porozumienia,
 • udział stron w mediacji jest DOBROWOLNY,
 • każda ze stron ma PRAWO odstąpić od mediacji bez żadnych konsekwencji,
 • proste i BEZSTRESOWE postępowanie,
 • dużo SZYBSZE niż postępowanie sądowe,
 • stronom przysługuje ZWOLNIENIE z kosztów sądowych w CAŁOŚĆ jeśli proces mediacyjny zakończony ugodą będzie przed postępowaniem sądowym,
 • stronom przysługuje ZWOLNIENIE z kosztów sądowych w 75% jeśli proces mediacyjny zakończy się ugodą w trakcie procesu sądowego,
 • strony WSPÓLNIE decydują o terminach kolejnych spotkań,
 • spór jest w rękach stron, SAME strony negocjują w zakresie składanych propozycji prowadząc dialog,
 • tylko od stron ZALEŻY sposób zakończenia sporu,
 • strony UŚWIADAMIAJĄ sobie swoje uczucia i emocje oraz mogą swobodnie opowiedzieć o swoich rzeczywistych odczuciach,
 • OCHRONA DZIECKA przed uwikłaniem w konflikt dorosłych,
 • możliwość POPRAWY relacji, szansa na wzajemne zrozumienie motywów działania,
 • KONCENTRACJA skierowana na dobro dziecka,
 • możliwość uzyskania UGODY zatwierdzonej przez sąd bez skomplikowanego postępowania sądowego,
 • strony mają prawo do WYBORU mediatora i oboje wyrażą na niego zgodę,
 • mediacja nie zamyka drogi sądowej,
 • mediator nie może być świadkiem faktów, o których dowiedział się w trakcie prowadzenia mediacji,
 • wspólne wypracowanie UGODY daje stronom SATYSFAKCJĘ OSOBISTĄ,
 • obie strony są WYGRANE.

Szybki kontakt: